CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Definitie norm

Wettelijke definitie (wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie):

 “Art. 2 – 1° : Norm : een technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot één van de categorieën van normen behoort bedoeld in artikel 1, 4°, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften.”

In mensentaal...
“Een norm is een document, dat via een strikt vastgestelde procedure en via consensus tot stand komt en door een erkende instelling wordt goedgekeurd. Dat document bevat regels, richtlijnen of kenmerken voor gemeenschappelijk en herhaald gebruik. Een norm is erop gericht om in een bepaalde context zo veel mogelijk orde en eenduidigheid te bereiken.”

Als u graag stap voor stap leest wat deze definitie inhoudt, klik dan hiernaast op ‘wat is een norm’.