CEB-BEC npo on LinkedIn
Corporate

Nieuw in de normalisatie?

Vind snel je weg en klik hier.

Het BEC laat u toe om op alle nationale normontwerpen commentaren te leveren.

Via een mail, gericht aan centraloffice@ceb-bec.be, kan U commentaar geven op elk onderdeel van een normontwerp, of als algemeen commentaar op het normontwerp.
Om misbruik, bijv. ongewenste reclame, onacceptabel taalgebruik e.d. te voorkomen zullen deze commentaren worden gecontroleerd en gecentraliseerd, alvorens ze worden voorgelegd aan de studiecommissie.

De studiecommissie houdt zelf de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk zal worden aanvaard en verwerkt.
Definitieve normen en normontwerpen op papier/digitaal kunt u bekomen via de webstore op:
http://www.ceb-bec.be/nl/external/webstore
Alle rechten blijven voorbehouden aan het BEC. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEC.
Hoewel bij het opstellen van de normontwerpen de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het BEC en/of de leden van de studiecommissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door op deze website gepubliceerde normontwerpen.